Uw taal: Nederlands
Uw taal:

Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van NOVELARTE gcv
Maatschappelijke zetel:
Schriek 298
B-2180 Antwerpen
Rechtspersonenregister (RPR): Antwerpen, Belgie
Telefoon: +32 (0) 476 38 88 10
E-mailadres: info@novelarte.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0652.883.244
ING bank - IBAN: BE45363160501189
 

 
1. Toepassing
 

De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle interacties met NOVELARTE, mondeling, schriftelijk of via het internet.

Afwijkingen moeten schriftelijk en specifiek gestipuleerd en bekrachtigd worden door een gemachtigde van NOVELARTE.

De ‘koper’ is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij NOVELARTE een contractgebonden aankoop doet.

Enkel NOVELARTE kan de algemene voorwaarden wijzigen.

Bij gebruik van de website aanvaardt de koper de algemene voorwaarden van NOVELARTE.

NOVELARTE is vrij om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst met de koper.

2. Prijzen

De prijzen van de kunstwerken zijn weergegeven in euro’s, btw inbegrepen.

De transportkosten zijn te betalen door de klant en weergegeven in euro’s btw inbegrepen, dit enkel voor verzending naar EU-landen.

3. De overeenkomst

Een overeenkomst tussen de koper en NOVELARTE is afgesloten als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  1. De kandidaat-koper heeft het ‘bestelformulier’ op de website volledig en correct ingevuld en via elektronische weg verzonden.
  2. De kandidaat-koper heeft op de website bevestigd een bepaald kunstwerk te kopen tegen de voorgestelde prijs.
  3. De kandidaat-koper heeft op de website bevestigd de transportkosten aan de voorgestelde prijs te betalen. Deze transportprijzen zijn geldig voor EU-landen. Voor andere landen moeten de transportkosten schriftelijk aangevraagd worden (info@novelarte.be).
  4. De kandidaat-koper heeft op de website bevestigd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
  5. De kandidaat-koper heeft door gebruik te maken van de aangeboden betaalmodule op de website, de aankoopsom en de transportkosten betaald.
  6. NOVELARTE heeft zowel de informatie die de kandidaat-koper op de website invoerde als de betaling ontvangen.
  7. De koper heeft een bevestigingsmail van NOVELARTE ontvangen.

De koper zal alle kosten betalen als gevolg van het niet nakomen van zijn verplichtingen zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

NOVELARTE kan de overeenkomst eenzijdig ontbinden indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of onvolledig nakomt.

NOVELARTE functioneert als bemiddelaar tussen de kunstenaar en de koper. NOVELARTE kan niet aansprakelijk gesteld worden als de kunstenaar het kunstwerk na het sluiten van de overeenkomst niet beschikbaar stelt.

Bij een overeenkomst tussen de koper en NOVELARTE is enkel het Belgisch recht van toepassing. Niet-Belgische verkoopverdragen zijn uitgesloten. Enkel de rechtbank van Antwerpen kan oordelen over mogelijke geschillen.

4. Levering van de kunstwerken

NOVELARTE zal de procedure voor verzending starten na het afsluiten van de overeenkomst.

NOVELARTE zal zo snel mogelijk trachten te leveren. Deze levertijd of andere levertijden, die schriftelijk, mondeling of via de website meegedeeld worden, zijn altijd indicatief en geen recht van de koper.

Leveringen vinden plaats op het door de koper opgegeven adres in het ‘bestelformulier’ op de website. Na levering (of ophaling) zijn schade, verdwijning of diefstal van het kunstwerk voor rekening van de koper.

NOVELARTE garandeert de levering enkel tot aan de eerste drempel van de woning van de koper.

NOVELARTE is niet gebonden aan het nakomen van overeenkomsten met de koper indien zij daartoe verhinderd is door omstandigheden die niet onder haar controle vallen, zoals stakingen, bedrijfsstoring, enz.

Indien een product beschadigd bij de koper aankomt, moet NOVELARTE onmiddellijk verwittigd worden. NOVELARTE zal de nodige instructies geven om de beschadigingen te registreren.

5. Terugzenden van een werk

Aankopen via het internet kunnen 14 werkdagen na levering van het product teruggezonden worden zonder opgave van reden. De koper moet schriftelijk (e-mail of brief) aan NOVELARTE melden dat hij/zij de overeenkomst wenst te ontbinden. Na het verstrijken van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. De transportkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. NOVELARTE stort het aankoopbedrag terug zodra het product opnieuw in haar bezit is met inachtname van de volgende richtlijnen:

- het product moet degelijk verpakt en inclusief de aankoopnota teruggestuurd worden;

- het product is onbeschadigd.

NOVELARTE heeft het recht om teruggezonden kunstwerken te weigeren in geval van beschadiging. Indien de beschadiging aan het kunstwerk herstelbaar is, zal daarvoor een vergoeding in rekening worden gebracht en zal de koper het resterende bedrag terugkrijgen. Alleen NOVELARTE kan beslissen over de weigering van de retourzending of over de vergoeding voor herstelbare schade. In voorkomend geval zal NOVELARTE de koper schriftelijk (e-mail of brief) en gedocumenteerd op de hoogte brengen van beschadigingen bij het retourneren. Indien een product beschadigd bij de koper aankomt, zal NOVELARTE de kosten van aankoop en transport vergoeden indien de koper duidelijke documentatie kan voorleggen waaruit blijkt dat de schade berokkend is door het transport, inclusief een foto van het kunstwerk bij aankomst in een beschadigde verpakking. Advies: neem vóór het terugzenden altijd eerst contact met ons op via info@novelarte.be zodat we je kunnen helpen waar nodig.

6. Intellectuele eigendom en auteursrechten

De koper mag het kunstwerk niet reproduceren, ook niet met andere materialen en methoden.

NOVELARTE garandeert niet dat de geleverde kunstwerken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of schadevergoeding gevraagd door derden.

De kunstwerken zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

7.  Klachten

Novelarte zal alle klachten van de koper ernstig in behandeling nemen.

De koper dient de klacht schriftelijk bekend te maken via info@novelarte.be.  Novelarte zal schriftelijk (email, brief of fax) elke klacht beantwoorden.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/, maar wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

8.  Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de koper zullen worden opgenomen in een intern databestand en zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst of voor andere contacten met de koper zoals nieuwsbrieven en marketingactiviteiten.

Persoonlijke gegevens zullen doorgegeven worden aan derde partijen indien noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst (bv. het adres voor levering door het transportbedrijf).

De verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.